Aukční podmínky

na webu Aureas - portál aukcí

Aukční podmínky účasti v elektronické aukci v systému společnosti AUREAS s.r.o., provozovaném na adrese www.aureas.cz, platné od 18.01.2018

Aukční podmínky v PDF můžete stáhnout poklikem na tento odkaz.

Obsah:

1. Úvodní ustanovení

2. Definice a provedení aukce

3. Způsob a provedení aukce

4. Aukční systém

5. Práva a povinnosti smluvních stran

6. Aukční vyhláška

7. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

8. Aukční jistota

9. Podmínky účasti v elektronické aukci

10. Poplatky

11. Průběh aukce

12. Uzavření smlouvy s vítězem

13. Podmínky zpracování a užití osobních údajů

14. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Identifikační údaje poskytovatele aukce:
Poskytovatel: AUREAS s.r.o.
Sídlo: Františka Halase 845, 434 01 Most
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: C 40512
IČ: 06555802
E-mail: info@aureas.cz
(dále též jen jako: „poskytovatel“)

2. Definice základních pojmů

obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Aukční podmínky;

poskytovatel“ - společnost AUREAS s.r.o., provozující webový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce;

vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení aukce, oprávněná dispozičními právy vůči předmětu aukce, která má úmyslu předmět aukce zpeněžit;

předmět aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční vyhlášce;

aukce“ - zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční vyhláškou;

aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v aukční vyhlášce a těmito obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v aukční vyhlášce přednost;

zájemce o účast v aukci“ – uživatel portálu www.aureas.cz, který souhlasil s obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci v systému společnosti AUREAS s.r.o., provozovaném na www.aureas.cz a registroval se do aukčního systému na www.aureas.cz pod svým emailem a heslem, nebo se takto registroval do portálu www.aureas.cz. Pokud je obchodních podmínkách, aukční vyhlášce, nebo na webovém portálu www.aureas.cz použit pojem „registrovaný uživatel“, má tento pojem stejný význam jako pojem „zájemce o účast v aukci“;

účastník aukce“ – zájemce o účast v aukci, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil aukční jistotu, je-li požadována, splnil další podmínky uvedené v aukční vyhlášce a byl mu povolen přístup do aukce;

vítěz aukce“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku;

"vítěz v pořadí" - pokud „vítěz aukce“ odmítne splnit svoji nabídku anebo se ukáže, že není schopen splnit svoji nabídku, případně pokud byl poslední příhoz učiněn jako nesouhlas vyhlašovatele s nabídnutou cenou, v takovém případě je Poskytovatel oprávněn na pokyn Vyhlašovatele aukce označit jeho příhoz za neplatný a Vítězem aukce se pak stane další Účastník aukce v pořadí s nejvyšší nabídkou učiněnou v aukčním jednání;

uživatel“ - osoba, která navštívila webový portál www.aureas.cz a užívá jeho funkcí;

aukční systém poskytovatele“ - softwarové prostředí - internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém);

elektronická aukční síň“ - část aukčního systému zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce;

přihlášení do aukce“ - přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci;

přijetí přihlášení do aukce“ - přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci;

vyvolávací cena“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou;

nabídka“ - je nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu;

minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku;

maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven;

aukční jistota“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí poskytovatele, není započítána do dosažené kupní ceny. V případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze aukce slouží aukční jistota k pokrytí nákladů spojených s aukcí, náhradě škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítězem aukce;

Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“ - neodvolatelný návrh vítěze aukce na uzavření „Kupní smlouvy“ nabídnutý vítězem aukce vyhlašovateli (prodávajícímu);

kupní smlouva“ - smlouva, která je přílohou příslušné aukční vyhlášky. Není-li přílohou aukční vyhlášky žádná smlouva, rozumí se kupní smlouvou smlouva, kterou uzavírá vítěz aukce s vyhlašovatelem (prodávajícím) a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou vítěz aukce nabídl, nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy, v níž se vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce (takovou smlouvou může být smlouva o převodu nemovité věci, smlouva o převodu movitých věcí, smlouva o převodu nehmotných hodnot, smlouva o převodu cenných papírů, smlouva o prodeji podniku, smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod vlastnického práva z prodávajícího na vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky);

heslem“ se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 5 alfanumerických znaků. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím;

uživatelským jménem“ se rozumí údaj, kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému;

ID nebo identifikátorem účastníka aukce“ se rozumí identifikátor, který je účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a veřejností;

elektronickým podpisem“ se rozumí uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Seznam akreditovaných poskytovatelů se sídlem v ČR je uveřejněn na http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb-320051.aspx.

3. Způsob a provedení aukce

1. Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Aukce probíhá těmito formami:

Formou tzv. anglické aukce: aukce, u které se postupuje od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník aukce, který nabídne nejvyšší cenu.

4. Aukční systém

1. Poskytovatel je společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce a účastníkovi aukce – kupujícímu nabízený předmět aukce poptat a v případě vítězství v aukci jej získat. Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití. Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní předměty aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o postoupení mezi vyhlašovatelem a účastníkem aukce, pokud není v aukční vyhlášce uvedeno jinak.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

> počítač účastníka aukce musí být připojen k internetu;

> pro bezproblémovou účast v aukci je nutné nainstalovat a použít některý z podporovaných webových prohlížečů v aktuální verzi: Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer.

5. Práva a povinnosti smluvních stran - vyhlašovatel, poskytovatel

1. Vyhlašovatel na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu aukce formou elektronické aukce.

2. Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům aukce. Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky. V případě, že se zájemce o aukci stane vítězem aukce a ve výše uvedené lhůtě učiní vyhlašovateli neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy dle ustanovení těchto aukčních podmínek a následně nebude kupní smlouva uzavřena z důvodu na straně vyhlašovatele, bude složená aukční jistota zájemci vrácena do 5-ti pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro přijetí návrhu kupní smlouvy vyhlašovatelem na účet účastníka aukce uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě, že nabídka účastníka aukce bude nižší než nabídka vítěze nebo poskytovatel nevyhlásí vítěze, pak bude účastníkovi aukce jistota vrácena do pěti pracovních dnů ode dne skončení Aukce, a to na účet účastníka aukce uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Aukční vyhláška

Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:

> označení vyhlašovatele a poskytovatele;

> forma aukce;

> datum a čas zahájení a ukončení aukce;

> označení a popis předmětu aukce;

> vyvolávací cenu a stanovený minimální příhoz a maximální příhoz, který může účastník aukce učinit;

> požaduje-li poskytovatel složení aukční jistoty, definuje aukční vyhláška lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výši aukční jistoty, způsob a lhůtu jejího vrácení;

> zda jsou požadována splnění dalších požadavků pro účast v aukci (jako např. zvláštní přihláška, čestné prohlášení apod.);

> datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce a organizační opatření k zabezpečení prohlídky;

> lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce;

> lhůta pro uzavření kupní smlouvy, liší-li se proti obchodním podmínkám;

> další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční vyhlášce a obchodními podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční vyhlášce;

případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou.

7. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele. Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely aukce.

8. Aukční jistota

Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistoty, v takovém případě se může účastník aukce účastnit aukce až poté, co uhradí aukční jistotu, za podmínek uvedených v tomto článku. Není-li v aukční vyhlášce stanoveno jinak, platí následující ustanovení.

Účastníkovi aukce, který je řádně registrován do aukčního systému a požádal prostřednictvím aukčního systému o účast v konkrétní aukci, je zasláno na emailovou adresu uvedenou zájemcem o účast v aukci při registraci do aukčního systému číslo účtu a jedinečný variabilní symbol, na který je možno aukční jistotu složit. Specifický symbol je v případě, že účastníkem je fyzická osoba – rodné číslo, v případě, že účastníkem je právnická osoba – IČ. (U manželů či partnerů uveďte rodné číslo jednoho z manželů či partnerů. V případě, že nemáte rodné číslo, uveďte datum narození). Výše aukční jistoty je uvedena v aukční vyhlášce. Účastník aukce se zavazuje, že tento variabilní symbol nesdělí ani jinak nezpřístupní třetí osobě a v případě porušení této povinnosti odpovídá poskytovateli za škodu tím vzniklou. V případě, že bude aukční jistota složena jinou osobou než účastníkem aukce, považuje se takto složená aukční jistota za jistotu složenou účastníkem aukce a účastník aukce odpovídá za případné škody tím vzniklé. Poskytovatel si může vyžádat souhlas od majitele účtu s použitím peněžních prostředků na úhradu aukční jistoty.

Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu nejpozději dle data a času určeného v konkrétní Aukční vyhlášce. Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet poskytovatele. Složení jistoty automaticky zakládá právo účastníka aukce na účast v příslušné aukci a povinnost poskytovatele účastníkovi aukce tuto účast umožnit pouze za podmínek, uvedených v tomto odstavci. Účast na aukci může být zamítnuta poskytovatelem pouze v případě, že se do ukončení aukce nedokončí ověření totožnosti účastníka aukce, je-li toto ověření požadováno. Umožněním účasti se rozumí umožnění účastníkovi aukce činit příhozy. O umožnění účasti v aukci je účastník aukce vyrozuměn na emailovou adresu uvedenou účastníkem aukce při registraci do aukčního systému.

Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi aukce, bude aukční jistota vrácena do 5-ti pracovních dnů ode dne skončení aukce na účet, který uvedl při registraci do aukčního systému, pokud tam uveden není, tak na účet, ze kterého byla aukční jistota poslána. Při zahraniční platbě, popř. při platbě na účet v jiné měně nese náklady na vrácení účastníka aukce a souhlasí, ze tyto náklady budou započítány proti vracené aukční jistotě.

9. Podmínky účasti v elektronické aukci

Aukce se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná v plném rozsahu, která je registrována v aukčním systému, která souhlasila s těmito obchodními podmínkami, která se přihlásila do konkrétní aukce, která uzavřela s poskytovatelem Smlouvu o účasti v elektronické aukci a která splnila veškeré podmínky pro účast v aukci dané obchodními podmínkami a aukční vyhláškou. Součástí smlouvy o účasti v elektronické aukci jsou tyto obchodní podmínky, jakož i podmínky uvedené na aukční vyhlášce, příslušející ke konkrétní aukci. Zájemce uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v elektronické aukci tímto postupem:

Není-li v aukční vyhlášce uvedeno, že poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:

Po přihlášení do systému poskytovatele na www.aureas.cz pod svým uživatelským jménem a heslem a po kliknutí na konkrétní aukci zaškrtne pod aukční vyhláškou pole "souhlasím s podmínkami, uvedenými V aukční vyhlášce a se Všeobecnými obchodními podmínkami" a klikne na pole "Přihlásit se do aukce", čímž učiní poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční vyhláškou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" a zároveň toto oznámení bude odesláno zájemci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, společně s jedinečným variabilním symbolem, pod kterým je nutno složit aukční jistotu (pokud je požadována) Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se zájemci objeví pod aukční vyhláškou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.

Je-li v aukční vyhlášce uvedeno, že poskytovatel vyžaduje ověření totožnosti:

Po přihlášení do systému poskytovatele na www.aureas.cz pod svým uživatelským jménem a heslem a po kliknutí na konkrétní aukci zaškrtne pod aukční vyhláškou pole "souhlasím s podmínkami, uvedenými v aukční vyhlášce a s obchodními podmínkami" a klikne na pole "Přihlásit se do aukce"", čímž učiní poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o účasti v elektronické aukci. Po splnění tohoto postupu se zobrazí pod aukční vyhláškou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" a zároveň toto oznámení bude odesláno zájemci do emailové schránky na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl při registraci, společně s jedinečným variabilním symbolem, pod kterým je nutno složit aukční jistotu (pokud je požadována) a společně se vzorem čestného prohlášení, které účastník aukce podepíše úředně ověřeným podpisem a doručí poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví těchto aukčních podmínek. Po doručení tohoto prohlášení zašle poskytovatel zájemci o účast v aukci do emailové schránky oznámení o provedení ověření totožnosti a současně na profilu zájemce o účast v aukci zpřístupní u příslušné aukce pole "Účastnit se aukce". Úředně ověřený podpis může být nahrazen tak, že zájemce o aukci podepsané prohlášení naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí zaručený elektronický podpis a odešle emailem na adresu info@aureas.cz. Smlouva o účasti v elektronické aukci je uzavřena okamžikem, kdy se po kliknutí na pole "Přihlásit se do aukce" zájemci objeví pod aukční vyhláškou oznámení "Vaše přihlášení do aukce bylo přijato" nebo okamžikem, kdy přijde zájemci toto oznámení do jeho emailové schránky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív. Je-li uživatel ověřeným uživatelem na portálu www.aureas.cz a přihlásil-li se do portálu www.aureas.cz uživatelským jménem z portálu www.aureas.cz, není čestné prohlášení s ověřením totožnosti dle předchozího odstavce vyžadováno.

Nezávisle na tom, zda poskytovatel požaduje ověření totožnosti platí, že je-li účastníkem aukce manžel a budou-li na nabytí předmětu aukce použity prostředky SJM, účastník aukce prohlašuje uzavřením Smlouvy o účasti v elektronické aukci, že druhý manžel souhlasí s účastí v aukci a k podpisu kupní smlouvy tento souhlas doloží, popř. kupní smlouvu podepíší oba manželé. Nepředloží-li účastník aukce souhlas nebo nepodepíší-li kupní smlouvu oba manželé, je účastník aukce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.

Účastník aukce je povinen při registraci uvést správně a pravdivě požadované identifikační údaje, zejména jméno příjmení, trvalé bydliště a datum narození, popř. název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení a datum narození osoby oprávněné jednat a podepisovat za právnickou osobu a kontaktní údaje. Účastník aukce prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré úkony v elektronické aukci smí činit pouze osoba oprávněná jednat a podepisovat za právnickou osobu. Účastník aukce nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů. Účastník aukce je povinen ihned oznámit poskytovateli aukce případnou změnu identifikačních údajů nejpozději však při přihlášení do konkrétní aukce. Neoznámí-li uživatel poskytovateli včas změnu registračních údajů, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčeno. Účastník aukce bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany poskytovatele v souladu s ust. § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Účastník aukce je povinen na vyzvání poskytovatele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů a je povinen akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem aukce.

Je-li účastník aukce registrován poskytovatelem aukce, zašle účastníkovi aukce poskytovatel jméno a heslo doporučeným dopisem do vlastních rukou nebo předá osobně. Účastník aukce se zavazuje ihned při prvním přihlášení heslo přidělené poskytovatelem změnit.

Účastník aukce souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka aukce, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník aukce souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka aukce vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka aukce, popřípadě dalšího účastníka aukce, s nímž bude uzavřena smlouva na prodej předmětu aukce o jejich archivaci vyhlašovatelem.

Účastník aukce je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se aukce nezúčastnil, ledaže oznámí do okamžiku zahájení aukce, že má důvodné pochybnosti o tom, že k jeho jménu a heslu získala přístup třetí osoba.

Zájemcem o účast v aukci se stává také taková právnická či fyzická osoba, která se řádně zaregistruje jako uživatel, jenž se hodlá účastnit elektronických dražeb na portálu www.aureas.cz

Účastník aukce se zavazuje k následujícímu nakládání s důvěrnými informacemi:

Důvěrné informace zahrnují:

> informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, poskytovatele a předmětu aukce, které byly účastníkovi aukce zpřístupněny v souvislosti s elektronickou aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);

> veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce, které budou předávány v magnetické, elektronické nebo písemné podobě nebo které se budou nacházet v informační místnosti (ftp server - datové úložiště, dostupné dle specifikace v aukční vyhlášce);

Důvěrné informace nezahrnují informace, které:

> v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly účastníkovi aukce nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;

> byly nezávisle na vyhlašovateli a poskytovateli získány účastníkem aukce, jeho poradci či společníky, a to jinak než porušením právních povinností;

> byl účastník aukce povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že účastník aukce bude neprodleně informovat poskytovatele, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje;

> nebo poskytl účastník aukce třetím osobám s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

Účastník aukce se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách nebo způsobem, který bude následně mezi poskytovatelem a účastníkem aukce dohodnut.

Účastník aukce se zavazuje uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.

Účastník aukce se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací.

Účastník aukce bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům účastníka aukce, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely aukce. Účastník aukce je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro účastníka aukce těmito obchodními podmínkami. Účastník aukce odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

Účastník aukce bere na vědomí, že informace o vyhlašovateli, poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Účastník aukce se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a rovněž jako s důvěrnými informacemi podle těchto aukčních podmínek.

10. Poplatky

Poplatky hrazené účastníkem aukce:

1. není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak, zavazuje se účastník aukce, pokud se stane vítězem aukce, uhradit poskytovateli aukce poplatek ve výši složené aukční jistoty;

2. účastník aukce souhlasí s tím, že aukční jistota bude použita poskytovatelem na úhradu poplatku poskytovatele. Poskytovatel do 10 dnů ode dne, kdy se od vyhlašovatele dozví, že došlo ke vkladu vlastnického práva ve prospěch vítěze aukce, vystaví vítězi aukce daňový doklad – fakturu o zaplacení výše uvedeného poplatku;

3. účastník aukce složením aukční jistoty souhlasí, že stanovený poplatek poskytovatele je spravedlivou odměnou za organizaci aukce, a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady;

4. v případě, že účastník aukce, který se stane vítězem, poruší své povinnosti, které vyplývají ze Smlouvy o účasti v elektronické aukci, tedy povinnosti plynoucí z aukční vyhlášky nebo z těchto aukčních podmínek, a to zejména následujícími způsoby:

> neučiní-li neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě, stanovené obchodními podmínkami a způsobem v obchodních podmínkách stanoveným, a to ani v dodatečné lhůtě, byla-li dodatečná lhůta stanovena, nebo;

> odvolá-li svůj návrh na uzavření kupní smlouvy před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu vyhlašovatelem, nebo;

> bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky nebo;

> učiní neodvolatelný návrh kupní smlouvy v pozměněném znění nebo;

> neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas nebo;

> neuhradí odměnu poskytovatele, pokud je požadována a uvedena v aukční vyhlášce nebo;

> je osobou, která je na základě ustanovení v aukční vyhlášce z aukce vyloučena,

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši aukční jistoty a poskytovatel je oprávněn si tuto aukční jistotu započíst oproti svému nároku na zaplacení kompenzaci na náhradu výdajů Provozovatele aukce.

11. Průběh aukce

Do elektronické aukční síně se vstupuje zadáním jména a hesla z webové adresy www.aureas.cz. K dispozici je seznam dostupných aukcí, z něhož lze vybrat a zobrazit stránku s podrobnostmi o konkrétní aukci.

Průběh anglické aukce:

Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukční vyhláškou v reálném čase elektronické aukční síně. Od tohoto okamžiku je umožněno účastníkům aukce činit příhozy na stránce s podrobnostmi o konkrétní aukci. Aukce probíhá tak, že se od vyvolávací ceny postupuje směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Doba trvání aukce je stanovena příslušnou aukční vyhláškou. Ukončení aukce je stanoveno příslušnou aukční vyhláškou. Vyvolávací cena pro elektronickou aukci je stanovena příslušnou aukční vyhláškou. Minimální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou. Maximální příhoz pro elektronickou aukci je stanoven příslušnou aukční vyhláškou nebo není stanoven vůbec. Vítězem se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší. Vyhlašovatel je oprávněn učinit příhoz jako nesouhlas s poslední nabídnutou cenou. Aukce trvá po dobu stanovenou v aukční vyhlášce. Učiní-li však kterýkoliv účastník aukce příhoz 5 a méně minut před skončením aukce, prodlužuje se aukce o 5 minut, počítáno od posledního příhozu, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce aukce jsou účastníci aukce informováni na stránce s podrobnostmi o aukci. Ve výjimečných případech může být stanoven tzv. pevný konec aukce, což je nejzazší časový okamžik, kdy aukce končí, přestože byl 5 a méně minut před tímto pevným koncem učiněn příhoz. Je-li pevný konec stanoven, je uveden v aukční vyhlášce.

Evidence účastníků - Součástí systému je evidence jednotlivých účastníků aukce, jsou automaticky zakázány nekorektní vstupy do aukcí. Je kontrolován časový průběh aukce, včetně nastavitelných limitů pro provedení příhozu.

Poskytovatel aukčního systému -zajišťuje kompletní provoz aukčního systému. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje účastníky, provádí zadávání a editaci aukcí, dohlíží nad průběhem aukcí, prezentuje výsledky aukcí. Poskytovatel nemůže být sám vyhlašovatelem aukcí.

Přístup k aukcím - vstup do systému je zabezpečen šifrováním pomocí SSL.

12. Uzavření smlouvy s vítězem

Není-li v aukční vyhlášce uvedeno jinak, je vítěz aukce povinen ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce podepsat „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“, případně přímo kupní smlouvu (v případě nemovité věci s úředně ověřeným podpisem) a učinit tak vyhlašovateli aukce neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy tím, že předá předmětnou „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“, případně přímo kupní smlouvu, podepsanou vítězem aukce s úředně ověřeným podpisem do 5 dnů po skončení aukce poskytovateli. Vítěz aukce bere na vědomí a souhlasí s tím, že je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu, kterou má vyhlašovatel na přijetí návrhu, přičemž lhůta pro podepsání smlouvy vyhlašovatelem (prodávajícím), neboli přijetí návrhu vyhlašovatelem, je 10 pracovních dnů po předání kupní smlouvy, podepsané účastníkem aukce, poskytovateli. Je-li k aukční vyhlášce přiložen vzor kupní smlouvy, je vítěz aukce povinen uzavřít kupní smlouvu postupem uvedeným výše pouze ve znění tohoto vzoru kupní smlouvy. Odchylky od způsobu uzavření smlouvy jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran kupní smlouvy.

13. Podmínky zpracování a užití osobních údajů

Souhlas se zpracování osobních údajů

Administrátor je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. Číslem:00008041. Tím, že účastník aukce sdělí poskytovateli aukce své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb elektronických aukcí, uděluje tím poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas účastník aukce na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu poskytovatele. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla poskytovateli elektronických aukcí vyslovuje účastník aukce souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li účastník aukce s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně nebo písemně poskytovateli sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle těchto aukčních podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze zákazníků poskytovatele a jím provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin jednotlivých projektů, obchodních sdělení či propagačních materiálů poskytovatele elektronických aukcí anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Poskytovatel elektronických aukcí prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., má zákazník elektronických aukcí právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.


 


 

14. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do aukčního systému a konkrétní aukce, jíž se účastník aukce účastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, nebo Safari 5.1.5 a vyšší. Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.aureas.cz. Poskytovatel zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Účastníci aukce nejsou oprávněni při účasti na aukcích používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům aukce, popřípadě by mohly ovlivnit průběh aukce, či samotný chod portálu www.aureas.cz

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání aukčních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel a účastník aukce souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

Poskytovatel a účastník aukce souhlasí, že na adresu jím uvedenou mu lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené zasílané doporučeně na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděl; za případné pochybení pošty poskytovatel nenese odpovědnost. Z toho důvodu vyhlašovatel aukce i účastník aukce sdělí poskytovateli svou emailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení emailů jim zaslaných poskytovatelem potvrdí a současně zajistí, aby k emailovým zprávám poskytovatelem zasílaných, neměla přístup třetí osoba. Vyhlašovatel ani poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník aukce s případnou účastí v elektronické aukci. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit. Účastníci aukce berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu kupní smlouvy.

Upozornění poskytovatele

Poskytovatel upozorňuje uživatele aukčního systému, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Poskytovatel současně upozorňuje uživatele systému na skutečnost, že v případě nesplnění podmínek pro účast v aukci, včetně podmínek pro nabývání nemovitých věcí na území České republiky cizími státními příslušníky ve smyslu příslušných ustanovení devizového zákona včetně a dalších obecně závazných právních předpisů a vydražení nemovité věci takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím způsobil.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vzniklé z těchto aukčních podmínek účasti na elektronické aukci v aukčním systému společnosti AUREAS s.r.o. provozovaném na adrese www.aureas.cz a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

Tyto Aukční podmínky nabývají platnosti dnem 01.11.2017

Tyto Aukční podmínky upravují pravidla užívání internetového portálu www.aureas.cz jeho uživateli a zároveň podmínky účasti jednotlivých účastníků aukce elektronických aukcí uskutečňovaných prostřednictvím portálu www.aureas.cz. Označením pole „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ poskytuje zájemce svůj souhlas s následujícím zněním Aukčních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy o účasti v elektronické aukci, uzavírané mezi poskytovatelem aukce a zájemcem postupem dle č. 9 těchto Všeobecných aukčních podmínek. Zájemce stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.aureas.cz. Účinnosti nabývají nové Aukční podmínky dnem jejich zveřejnění na portálu www.aureas.cz, nestanoví-li poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znění aukčních podmínek.


 

V Mostě dne 18.01.2018

Tým AUREAS s.r.o.


 


 https://www.aureas.cz/soubory/636518692845427500_AUREAS - Aukční podmínky 2.pdf