Smluvní dokumentace

Smluvní dokumentace

na webu Aureas - portál aukcí

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Dokument, kterým se kupující zavazuje, že od prodávajícího v určitém, konkrétním dohodnutém termínu koupí příslušnou nemovitost, a prodávající se zavazuje, že ji kupujícímu prodá – tj. že mezi oběma stranami dojde v budoucnu k uzavření regulérní kupní smlouvy.

K čemu je taková smlouva dobrá?

Zejména v případech, když je nemovitost financována hypotékou či jiným finančním produktem. Většina bank a stavebních spořitelen v ČR totiž akceptuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako jeden z dokumentů dokazující účelovost použití úvěru.

vzor: Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Kupní smlouva

Znění kupní smlouvy týkající se prodeje nemovitosti a také práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem (OZ). Podle ustanovení §2079 OZ se kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vlastnictví k nemovitosti vzniká vkladem do katastru nemovitostí podle §1105 OZ.

vzor: Smlouva o koupi nemovité věci

Smlouva o advokátní úschově

Účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta, musí být veden na jméno advokáta. Finanční prostředky na účtu advokátní úschovy nejsou majetkem advokáta. Z označení účtu musí být patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta. Ke zřízení účtu uzavře advokát s bankou smlouvu, přičemž pro úschovu peněz každého klienta je zřízen samostatný účet. Advokátovi vznikne informační povinnost vůči České advokátní komoře ve chvíli, když na základě smlouvy dojdou na úschovní účet advokáta peněžní prostředky od klienta a musí odeslat do elektronické knihy úschov vedené Komorou odeslat bez zbytečného odkladu jméno, příjmení a evidenční číslo advokáta,- značku spisu, nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pod nímž advokát vede příslušnou úschovu peněz. Na dodržování povinností stanovených tímto stavovským předpisem dohlíží kontrolní rada ČAK postupem dle § 46 odst. 4 zákona o advokacii.

vzor: Smlouva o advokátní úschově 

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

vzor: Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu